Alfrink college

Ouders

Medezeggenschapsraad

Elke school heeft een medezeggenschapsraad (MR). In de MR van het Alfrink College zitten 3 ouders, 3 leerlingen en 6 personeelsleden. De leden worden gekozen door de achterban, die zij vertegenwoordigen.

Taken van de Medezeggenschapsraad

De MR houdt zich bezig met diverse zaken die school aangaan, zoals veranderingen in onderwijsdoelstellingen, schoolkosten, inzet van de beschikbare personeelsformatie en de daarbij horende taakverdeling, begroting, arbeidsomstandigheden en veiligheid voor personeel en leerlingen, nieuwbouw of verbouwing van de school. Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR advies- en/of instemmingsrecht. Per onderwerp kan het recht van ouders, leerlingen of personeel verschillend zijn. Een voorbeeld: wanneer de MR met de directie spreekt over veranderingen in de taakverdeling en taakbelasting van personeel dan heeft het personeel instemmingsrecht. Over andere onderwerpen hebben de ouders instemmingsrecht, bijvoorbeeld bij de vaststelling van de schoolkosten. Leerlingen moeten bijvoorbeeld instemmen met het leerlingenstatuut. Alle rechten en plichten van de MR staan omschreven in de ‘Wet Medezeggenschap op Scholen’.

Hoe werkt de Medezeggenschapsraad op het Alfrink College

De MR komt 6 tot 8 keer per schooljaar voor MR vergaderingen samen. Deze vergaderingen zijn in principe openbaar.
De voorbereiding op de verschillende onderwerpen vraagt inzet en kennis van zaken.
Bij de voorbereidingen maken we als we dat nodig vinden, ook gebruik van deskundigen. Op deze manier kunnen alle MR-leden zich goed voorbereiden en proberen we de vergaderingen zo voortvarend mogelijk te laten verlopen.
Naast de MR kent het Alfrink College ook een onderwijsraad. De onderwijsraad is het klankbord van de directie als het gaat om onderwijskundige zaken. Onderwijskundige zaken die aan de MR voorgelegd worden, zijn altijd eerst bij de onderwijsraad voor advies geweest. De onderwijsraad bestaat uit 8 docenten.

MR-leden

De MR wil namens haar achterbannen invloed uitoefenen op belangrijke ontwikkelingen. Communicatie met onze achterbannen is hiervoor zeer belangrijk. Wij nodigen u uit om (een van) de leden van de MR te benaderen met uw vragen/opmerkingen en ideeën. De ledenlijst van de MR en haar bereikbaarheid kunt u hieronder vinden.

Leerlingen
Anthony Arends
Reinier Janssen
Yashvir Nandelall

Ouders (te bereiken via de voorzitter)
Michael Konijnendijk
Adri Pronk
Niels van Willigen

Personeel
Jolijn Groothuizen (gro@alfrink.nl)
Marc van Haastregt (hgt@alfrink.nl)
Roel Mooren (moo@alfrink.nl)
Monique van Mourik (voorzitter,mou@alfrink.nl)
Daan Speckens (spe@alfrink.nl)
Jelle Vleij (vle@alfrink.nl)

Vergaderingen

De vergaderingen van de Medezeggenschapsraad zijn openbaar voor ouders en leerlingen. Indien u de vergaderingen bij wilt wonen verzoeken wij u zich aan te melden. Aanmelden kan tot uiterlijk 3 dagen van te voren via MR@alfrink.nl.